Co oferuje projekt?

Warsztaty stacjonarne dla asystentów osobistych i edukacyjnych osób z niepełnosprawnością

Nabycie podczas szkoleń wiedzy i umiejętności w następujących obszarach:

 1. metody pracy z osobami: z zaburzeniami zdrowia psychicznego, z dysfunkcją wzroku, słuchu, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trudnościami w poruszaniu się, ogólnymi zaburzeniami rozwoju itp.;
 2. radzenia sobie z odpowiedzialnością, stresem;
 3. układania relacji z rodziną beneficjenta,
 4. technik asertywności.

Warsztaty wyjazdowe dla kadry instytucji/organizacji zaangażowanych w wspieranie OzN w procesie kształcenia na poziomie wyższym

Wyposażenie uczestników formy wsparcia podczas warsztatów w umiejętności i wiedzę z zakresu:

 1. Ogólnych zagadnień związanych z niepełnosprawnością tj. system orzecznictwa, istniejące narzędzia wsparcia w głównym nurcie polityki i ich konsekwencji dla edukacji na poziomie wyższym OzN,
 2. Komunikacji, psychologicznych aspektów powstawania barier w edukacji ,
 3. Dostrzegania rzadkich i niewidocznych niepełnosprawności oraz barier, jakie mogą one stwarzać w procesie dydaktycznym;
 4. Wsparcia procesu dydaktycznego osób z niepełnosprawnościami ze względu na narząd słuchu, wzroku, ruchu, ze względu na stan zdrowia psychicznego, ogólne zaburzenia rozwojowe;
 5. Możliwości realizacji ścieżek kariery na różnych rynkach pracy przez OzN.

Warsztaty dla osób kierujących wsparciem studentów niepełnosprawnych w uczelniach w zakresie organizacji wsparcia OzN w procesie kształcenia

Nabycie podczas szkoleń wiedzy i umiejętności w następujących obszarach:

 1. Metody pracy z osobami: z zaburzeniami zdrowia psychicznego, z dysfunkcją wzroku, słuchu, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trudnościami w poruszaniu się, ogólnymi zaburzeniami rozwoju itp.;
 2. radzenia sobie z odpowiedzialnością, stresem;
 3. układania relacji z rodziną beneficjenta;
 4. technik asertywności.