konferencja-2009Konferencja „Możliwości a Bariery – system wsparcia studentów z niepełnosprawnością”, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Stowarzyszanie „Twoje nowe możliwości” odbyła się 07.12.2009r. w centrum konferencyjnym Fortum S.A. we Wrocławiu.

Tematem konferencji były systemy wsparcia dla studentów z niepełnosprawnością z województwa dolnośląskiego proponowane przez Rząd Rzeczpospolitej Polski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, województwo dolnośląskie, Dolnośląskie Kuratorium Oświaty oraz organizacje pozarządowe. W ramach konferencji zostały poruszone problemy dotyczące wsparcia studentów niepełnosprawnych przez uczelnie wyższe z dotacji budżetowej na rehabilitację zdrowotną i kształcenie studentów niepełnosprawnych, problemy dotyczące dostępu młodzieży niepełnosprawnej do wiedzy umożliwiającej rozpoczęcie nauki na wyższych uczelniach, udziału osób niepełnosprawnych w grupie studentów oraz barier, z którymi spotykają się studenci niepełnosprawni w kampusach uczelni dolnośląskich.

Uczestnicy konferencji
Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele rządu, województwa dolnośląskiego, miasta Wrocławia, powiatów, jak również przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się zagadnieniami związanymi z osobami niepełnosprawnymi, uczelni wyższych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków szkolno- wychowawczych oraz , poradni psychologiczno- społecznych znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego.
Prelegentami byli specjaliści, powiązani z edukacją osób niepełnosprawnych:
Wojciech Skiba – prezes PFRON,

  • Sławomir Piechota – poseł na Sejm VI Kadencji,
  • Ewa Wolak – poseł na Sejm VI Kadencji,
  • Andrzej Mańkowski – dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UMWD,
  • Monika Kowalczyk – radca prawny, doradca we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3″,
  • Beata Pawłowicz – dolnośląski Kurator Oświaty,
  • Jerzy Borowiec – pełnomocnik Rektora Politechniki Wrocławskiej ds. Osób Niepełnosprawnych,
  • Krzysztof Peda –  prezes  stowarzyszenia „Twoje nowe możliwości”,
  • Ariel Fecyk – wiceprezes stowarzyszenia „Twoje nowe możliwości”.

Osoby odpowiedzialne za organizację konferencji
Za koordynowanie działań związanych z organizacją konferencji odpowiedzialna była Justyna Ilnicka, która rozdzielała i nadzorowała wszystkie prace. Realizacją powierzonych zadań zajęli się pracownicy stowarzyszenia „Twoje nowe możliwości”: Natalia Noczeń, Ariel Fecyk, Krzysztof Peda. O sprawny przebieg konferencji dbali wolontariusze stowarzyszenia: Natalia Ratajczak, Tomasz Klewin, Anna Trzeciak, Piotr Kijanowicz, Dariusz Zawadzki.

Przebieg konferencji
Konferencja prowadzona była przez Wiolettę Matysek-Szumilas, zastępcę dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMWD oraz Tomasza Sysło-przedstawiciela UMWD. Po słowach powitania wygłoszonych przez dyrektor Szumilas, Jerzy Łużniak-Wicemarszałek UMWD przedstawił twórców projektu „Dolnośląskiego Centrum Wsparcia Studentów z Niepełnosprawnością”.
Pierwszym prelegentem był poseł Sławomir Piechota, który przedstawił temat „Aktualny stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej oraz państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych”. Zestawił on obowiązki ustawowe związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych z ich rzeczywistym wykonaniem w urzędach centralnych, województwach, jednostkach budżetowych oraz w sądach. Na zakończenie przedstawił 20 pracodawców, którzy zadeklarowali największą sumę wpłat w okresie sprawozdawczym styczeń-maj 2009r. na rzecz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
Jako drugi prelegent wystąpił Wojciech Skiba – prezes PFRON, który przedstawił temat „Polityka PFRON w stosunku do kształcenia osób niepełnosprawnych”. Mówił on o przeobrażeniach społecznych w postrzeganiu osób niepełnosprawnych w Polsce poprzez edukację, pracę zawodową, kulturę oraz sport Przedstawił zestawienia stopni i rodzajów niepełnosprawności, sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz programy wspierające ich edukację.
Kolejnymi prelegentami byli Krzysztof Peda – prezes stowarzyszania „Twoje Nowe Możliwości” oraz Ariel Fecyk – wiceprezes stowarzyszania „Twoje Nowe Możliwości”. Przedstawili oni projekt koncepcyjny Centrum Wsparcia Studentów z Niepełnosprawnością na Dolnym Śląsku. Na wstępie wskazali podstawowe problemy dotyczące edukacji osób z niepełnosprawnością. Ukazali dane statystyczne dotyczące ludności w wieku 20-29 lat, studentów oraz absolwentów szkół wyższych na Dolnym Śląsku. Z przedstawionych danych wynikało, iż procent studentów i absolwentów z niepełnosprawnością jest bardzo niski i należy go podwyższyć. Przedstawili oni potencjalne korzyści płynące z podwyższenia współczynnika osób niepełnosprawnych w grupie absolwentów uczelni wyższych na Dolnym Śląsku. W ramach prezentacji zaproponowali szeroki zakres usług Centrum, do których należą: informowanie i doradztwo dla niepełnosprawnych studentów i kandydatów na studia, adaptacja materiałów dydaktycznych (centrum tyflograficzne), doradztwo psychologiczne, prowadzenie kursów i szkoleń, programów stypendialnych, obsługi technicznej sprzętu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych oraz konsultingu dla uczelni.
Przed zakończeniem pierwszej sesji konferencji rozpoczęła się dyskusja na temat Projektu Dolnośląskiego Centrum Wsparcia Studentów z Niepełnosprawnością. Uczestnicy konferencji rozmawiali nad możliwością wykonania projektu, jego zaletami i wadami. Przerwa kawowa zakończyła pierwszą sesję.
Pierwszym referentem podczas sesji drugiej był Andrzej Mańkowski – dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UMWD, który wygłosił temat: ”Korzyści płynące ze współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych”. Opisał on zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do zadań tych należą: dofinansowywanie robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji, działalność zakładów aktywności zawodowej, zlecanie zadań organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, projekty własne finansowane ze środków UE, – „Nie ma barier. Dolny Śląsk”.
Następny referat przedstawił Dolnośląski Kurator Oświaty – Beata Pawłowicz. Mówiła ona o sytuacji osób niepełnosprawnych w szkołach na Dolnym Śląsku. Ukazała podstawy prawne kształcenia osób niepełnosprawnych oraz wyjaśniła dla jakich uczniów organizowane są zajęcia specjalne. Przedstawiła statystki dotyczące uczniów, szkół specjalnych (ogólnodostępnych i integracyjnych) znajdujących się na terenie Dolnego Śląska. Zaprezentowała również rodzaje niepełnosprawności, zatrudnionych specjalistów, opiekę medyczną oraz ułatwienia architektoniczne w placówkach integracyjnych.
Jako trzecia w tej sesji wystąpiła Ewa Wolak – poseł na Sejm VI kadencji, która mówiła o efektywnym wykorzystywaniu środków przez szkoły wyższe w kontekście dotacji na kształcenie i rehabilitację leczniczą studentów niepełnosprawnych.
Następnie wystąpiła Monika Kowalczyk – radca prawny, doradca we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3″, która zaprezentowała temat „Możliwości współpracy szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi”
Jako ostatni prelegent wystąpił Pełnomocnik Rektora Politechniki Wrocławskiej ds. Osób Niepełnosprawnych – Jerzy Borowiec, który wygłosił temat: „Profesjonalizm czy wolontariat w kontekście systemów wsparcia”. Przedstawił on ideę wolontariatu oraz adresatów tego rodzaju pomocy. Udowodnił, że wolontariat może być podstawą funkcjonowania systemu wsparcia studentów niepełnosprawnych na uczelni. Mogą jednak występować odstępstwa od tej reguły, np. zbiórki pieniędzy na rzecz niepełnosprawnych koleżanek i kolegów –akcja „Studenci studentom” przy okazji Juwenaliów 2008 czy charytatywny wieczór kabaretowo-muzyczny „By się śmiać i grać”, połączony ze zbiórką pieniędzy na leczenie studentki Politechniki Wrocławskiej.
Po jego wystąpieniu Krzysztof Peda i Ariel Fecyk wraz z prowadzącym drugą sesję Tomaszem Sysło zakończyli konferencję dziękując wszystkim gościom za uczestnictwo.

Konferencja „Możliwości a Bariery – system wsparcia studentów z niepełnosprawnością” została zorganizowana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.