Projekt „Uniwersytet Przyrodniczy dostępny dla wszystkich” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest wprowadzenie trwałych zmian organizacyjnych, podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię likwidację barier w dostępie do studiów, dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2023-09-30

Wartość projektu: 3 993 083,76 zł

Dofinansowanie: 3 873 291,24 zł

logotypy funduszy europejskich flaga unii europejskiej flaga polski

Dokumentacja projektowa do pobrania
Aktualności