Projekt „Otwarte drzwi – program likwidacji barier dostępności kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest zniwelowanie barier dostępności dla studentów i pracowników uczelni z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, architektonicznej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur związanych z procesem kształcenia na poziomie wyższym, wprowadzenie modyfikacji metod kształcenia zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji projektu: od: 2019-11-18 do: 2023-09-30

Wartość projektu: 3 076 868,07 zł

Dofinansowanie: 2 984 562,00 zł

logotypy funduszy europejskich flaga unii europejskiej flaga polski

 

Dokumentacja projektowa do pobrania

Udostępniamy dla Państwa elektroniczny formularz rekrutacji.

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć w formie papierowej do biura projektu:

Sekcja ds. Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami

ANETA KUCYBAŁA – specjalista

Wrocław, ul. Komandorska 118/120, bud. J

 

https://drive.google.com/file/d/1_wx_lyDZDG-FneeuFqBnaJNiOeQOG0RH/view?usp=sharing

Aktualności