Termin realizacji projektu

  • Rozpoczęcie 2022-04-01
  • Zakończenie 2023-03-31

Warunki rekrutacji

Rekrutacja do projektu składać się będzie z dwóch części:

 1. Weryfikacji formalnej
 2. Weryfikacji merytorycznej, w skład której wchodzą:

a) proces diagnostyczny za pomocą profilu kategorialnego zbudowanego na podstawie ICF international classification of functioning disability and health;

b) tworzenie Indywidualnego Planu Działania.

Ad. 1 Weryfikacja formalna – ma na celu sprawdzenie czy zgłoszona osoba niepełnosprawna spełniania warunki formalne udziału w projekcie zgodnie z dokumentacją projektową. Podstawą weryfikacji formalnej będzie formularz/deklaracja rozsyłany drogą internetową, który będzie zawierał pytania weryfikujące możliwość uczestnictwa danej osoby w projekcie. Formularz może również zostać wypełniony osobiście podczas kontaktu z pracownikiem lub przesłany w formie papierowej na adres zamieszkania osoby zainteresowanej. Osoby, które pozytywnie przejdą weryfikacje formalną zostaną zaproszone na rozmowy rekrutacyjne, podczas których zostaną zweryfikowane pod kątem merytorycznym. Rozmowa może odbyć się w biurze projektu lub w miejscu zamieszkania otencjalnego beneficjenta.

Ad. 2. Weryfikacja merytoryczna

Podczas tego etapu, w czasie rozmów indywidualnych lub poprzez rozmowę telefoniczną czy też poprzez komunikator Skype zostanie przeprowadzona diagnoza za pomocą profilu kategorialnego zbudowanego na podstawie ICF. Na podstawie wyników zawartych w profilu kategorialnym stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania. IPD określać będzie potrzeby beneficjenta i formy wsparcia

potrzebne do podniesienia stopnia samodzielności. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. Informacje o rekrutacji będą rozpowszechniane na całym terenie objętym projektem, tak by zapewnić wszystkim potencjalnym beneficjentom dostęp do projektu. W sytuacji gdy chętnych będzie więcej niż miejsc w projekcie oceniony zostanie potencjał do wykorzystana wsparcia celem osiągnięcia samodzielności. Oceny będzie dokonywał psycholog pracujący w projekcie. W przypadku uczestników 1, 2 i 3 edycji projektu, gdy ponowna diagnoza nie będzie konieczna, przewidujemy możliwość wykorzystania dokumentu z poprzedniego projektu.

Formy wsparcia

 1. Codzienny Asystent Osoby z Niepełnosprawnością w tym transport z asystą;
 2. Mieszkalnictwo wspomagane – wsparcie trenera w mieszkaniu docelowym;
 3. Rozwój umiejętności społecznych i korzystania z instytucji kultury;
 4. Wsparcie coachingowe i psychologiczne z diagnozą potrzeb rehabilitacyjnych;
 5. Konsylia wspierające proces rehabilitacji beneficjenta;
 6. Stałe monitorowanie postępów rehabilitacji;
 7. Bieżące planowanie wsparcia.

Harmonogram realizacji projektu

 1. Rekrutacja uczestników 04.2022
 2. Rekrutacja uzupełniająca (ciągła) 04.2022 – 03.2023
 3. Realizacja form wsparcia w trybie ciągłym 04.2022 – 03.2023
 4. Zamknięcie i rozliczanie 02 – 03.2023

Aktualności

http://www.tnm.org.pl/asystent/

https://www.facebook.com/TwojeNoweMozliwosci

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

od ewej flaga polski godło oraz logo PFRON