Termin realizacji projektu

  • Rozpoczęcie 2020-04-01
  • Zakończenie 2021-03-31

Warunki rekrutacji

Rekrutacja do projektu składać się będzie z dwóch części:

 1. Weryfikacji formalnej
 2. Weryfikacji merytorycznej, w skład której wchodzą:
  • proces diagnostyczny za pomocą profilu kategorialnego zbudowanego na podstawie ICF international classification of functioning disability and health;
  • tworzenie Indywidualnego Planu Działania.

Ad. 1 Weryfikacja formalna – ma na celu sprawdzenie czy zgłoszona osoba niepełnosprawna spełniania warunki formalne udziału w projekcie zgodnie z dokumentacją projektową. Podstawą weryfikacji formalnej będzie formularz/deklaracja rozsyłany drogą internetową, który będzie zawierał pytania weryfikujące możliwość uczestnictwa danej osoby w projekcie. Formularz może również zostać wypełniony osobiście podczas kontaktu z pracownikiem lub przesłany w formie papierowej na adres zamieszkania osoby zainteresowanej. Osoby, które pozytywnie przejdą weryfikacje formalną zostaną zaproszone na rozmowy rekrutacyjne, podczas których zostaną zweryfikowane pod kątem merytorycznym. Rozmowa może odbyć się w biurze projektu lub w miejscu zamieszkania potencjalnego beneficjenta.

Ad. 2. Weryfikacja merytoryczna

Podczas tego etapu, w czasie rozmów indywidualnych lub poprzez rozmowę telefoniczną czy też poprzez komunikator Skype zostanie przeprowadzona diagnoza za pomocą profilu kategorialnego zbudowanego na podstawie ICF. Na podstawie wyników zawartych w profilu kategorialnym stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania. IPD określać będzie potrzeby beneficjenta i formy wsparcia potrzebne do podniesienia stopnia samodzielności. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. Informacje o rekrutacji będą rozpowszechniane na całym terenie objętym projektem, tak by zapewnić wszystkim potencjalnym beneficjentom dostęp do projektu. W sytuacji gdy chętnych będzie więcej niż miejsc w projekcie oceniony zostanie potencjał do wykorzystana wsparcia celem osiągnięcia samodzielności. Oceny będzie dokonywał psycholog pracujący w projekcie. W przypadku uczestników 1 i 2 edycji projektu, gdy ponowna diagnoza nie będzie konieczna, przewidujemy możliwość wykorzystania dokumentu z poprzedniego projektu.

Formy wsparcia

  1. Codzienny Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością
  2. Mieszkalnictwo wspomagane – wsparcie trenera z elementami rehabilitacji
  3. Rozwój umiejętności społecznych i nauka samodzielnego korzystania z instytucji kultury
  4. Wsparcie coachingowe i psychologiczne z diagnozą potrzeb rehabilitacyjnych
  5. Konsylia wspierające proces rehabilitacji beneficjenta
  6. Monitoring efektów rehabilitacji
  7. Planowanie wsparcia i udzielanie informacji

Harmonogram realizacji projektu

  1. Rekrutacja uczestników 04 – 05.2020
  2. Rekrutacja uzupełniająca (ciągła) 05.2020 – 03.2021
  3. Realizacja form wsparcia w trybie ciągłym 04.2020 – 03.2021
  4. Zamknięcie i rozliczanie 02 – 03.2021

Aktualności

http://www.tnm.org.pl/asystent/

https://www.facebook.com/TwojeNoweMozliwosci

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

logo pfron