Stowarzyszeniu powierzono grant w ramach „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” dla dwóch projektów realizowanych ze środków PFRON:

  1.  „Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego i Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych – kontynuacja” umowa nr. ZZO/000181/01/D. Liczba osób objętych wsparcia 22 osoby. Wartość projektu 39336,00 zł
    (słownie złotych: trzydzieści dziewięć  tysięcy trzysta trzydzieści sześć);
  2. „Studiuję niezależnie”- usługi asystenckie oraz wspierające usamodzielnianie osoby z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim – kontynuacja2 umowa nr ZZO/000235/01/D. Liczba osób objętych wsparcia 44 osoby. Wartość projektu 78672,00 zł
    (słownie złotych: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote),

Każdy z projektów miał na celu zabezpieczenie środków ochrony.

logo pfron
logotypy funduszy europejskich flaga unii europejskiej flaga polski