Projekt MAXImUS dostępności” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu u jest poprawa dostępności Uniwersytetu Szczecińskiego dla osób z niepełnospra wnościami poprzez zniwelowanie barier dostępności dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnościami w 6 obszarach działalności Uczelni (struktury organizacyjnej, architektury, technologii wspierających, procedur, wsparcia edukacyjnego i s koleń podnoszących świadomość niepełnosprawności) zrealizowane w latach 2021 – 2023.

 

Okres realizacji projektu: : od: 2021-01-01 do: 2023-10-31

Wartość projektu: 12 879 897,62 zł

Dofinansowanie: 10 855 177,71

logotypy funduszy europejskich flaga unii europejskiej flaga polski
Dokumentacja projektowa
Aktualności