Termin realizacji projektu

    • Rozpoczęcie 2022-04-01
    • Zakończenie 2022-03-31

Warunki rekrutacji

Zasady rekrutacji odnoszą się do beneficjentów korzystających z form wparcia z zadania 1. Formy wsparcia z zadania 4 są dostępne z pominięciem procedury rekrutacji opisanej poniżej.

Typowa rekrutacja do projektu składać się będzie z dwóch części:

  1. Weryfikacji formalnej
  2. Weryfikacji merytorycznej, w skład której wchodzą:

a) analiza za pomocą profilu kategorialnego stworzonego na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)

b) tworzenie Indywidualnego Planu Działania

Ad. 1 Weryfikacja formalna

Ma ona na celu sprawdzenie czy zgłoszona osoba niepełnosprawna spełniania warunki formalne udziału w projekcie takie jak: umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności ewentualnie lekki zgodnie z zasadami zlecania Podstawą weryfikacji formalnej będzie formularz/deklaracja rozsyłany drogą internetową, który będzie zawierał pytania weryfikujące możliwość uczestnictwa danej osoby w projekcie. Formularz może również zostać wypełniony osobiście w placówce lub przesłany w formie papierowej na adres zamieszkania osoby zainteresowanej. Osoby, które pozytywnie przejdą weryfikacje formalną zostaną zaproszone na spotkanie ze specjalistą, podczas którego zostanie przeprowadzona weryfikacja merytoryczna

Ad. 2. Weryfikacja merytoryczna

Podczas tego etapu, w czasie rozmów indywidualnych lub poprzez rozmowę telefoniczną lub poprzez komunikator Skype zostanie przeprowadzona analiza za pomocą profilu kategorialnego przygotowanego na podstawie ICF oraz ankiety. Wynik badania za pomocą profilu określi stopień samodzielności i pozwoli stworzyć Indywidualny Plan Działania. Rozmowy rekrutacyjne prowadzić będzie doradca zawodowy lub specjalista ds. wsparcia edukacyjno-społecznego. W pierwszym etapie rozmowy przeprowadzona zostanie ankieta psychologiczna określająca stopień samodzielności danego beneficjenta. Będzie się ona składała z następujących stwierdzeń określających beneficjenta:

a) Ma wiedzę na temat swojej niepełnosprawności, zna wynikające z niej możliwości i ograniczenia wpływające na życie, edukację i pracę;

b) Ma świadomość oraz dysponuje wiedzą potrzebną do podejmowania decyzji dotyczących swojej edukacji;

c) Ma wiedzę i wizję tego jak w przyszłości kształtować swoją ścieżkę kariery zawodowej;

d) Wie w jaki sposób się uczyć, by ograniczenia wynikające z niepełnosprawności nie stanowiły barier w edukacji;

e) Potrafi kontaktować się z pracownikami szkół/ uczelni/ instytucji publicznych, po to by wraz z nimi wypracowywać najlepsze rozwiązania problemów związanych z edukacją;

f) Aktywnie bierze udział w życiu społecznym;

g) Jest samodzielny w życiu społecznym, nie separuje się, wchodzi w relacje z innymi osobami;

h) Ma poczucie własnej wartości, jest asertywny, dobrze radzi sobie ze stresem;

i) Potrafi pracować w grupie, jest komunikatywny;

j) Posiada wiedzę z zakresu leczenia i rehabilitacji oraz dbania o swój stan zdrowia i stosowania profilaktyki;

k) Potrafi poruszać się po rynku medycznym.

Osoba prowadząca rozmowę rekrutacyjną będzie oceniać beneficjenta w skali od 0-5 w każdym podpunkcie. Przy czym oznacza całkowity brak definiowanych w danym punkcie cech, a 5 ich posiadanie.

Nabycie lub przyrost danej umiejętności będzie dzięki temu łatwo zweryfikować w ankiecie ewaluacyjnej pod koniec projektu. Następnym etapem rozmowy będzie przeprowadzenie diagnozy za pomocą profilu kategorialnego. Wynik diagnozy oraz ankiety psychologicznej będzie podstawą do stworzenia Indywidualnego Planu Działania dla każdego beneficjenta.

IPD określać będzie potrzeby beneficjenta, oceniać umiejętności interpersonalne, oraz poziom aktywności społecznej. Wynikający z ankiety i diagnozy stopień samodzielności będzie podstawą do określenia w IPD zalecanych form wsparcia dla każdego beneficjenta.

Efekt zastosowanych form wsparcia będzie badany w momencie zamykania udziału każdego beneficjenta w projekcie poprzez ponownie przeprowadzenie ankiety oraz weryfikację diagnozy. W ten sposób otrzymamy na koniec adekwatną do rzeczywistości obiektywną ocenę beneficjenta po zastosowaniu wsparcia oferowanego w placówce.

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. Archiwizacji podlegać będą IPD utworzone w trakcie rekrutacji. W uzasadnionych przypadkach przewidujemy modyfikacje procedur w zakresie dopuszczalnym treścią ogłoszenia i zasadami wspierania zadań przez PFRON.

Harmonogram realizacji projektu

a) Działania tyflospecjalistów 04.2022 – 03.2023

b) Działania doradcy edukacyjno-zawodowego 04.2022 – 03.2023

c) Działania specjalisty ds. wsparcia edukacyjno-społecznego 04.2022 – 03.2023

d) Działania coacha i psychologa 04.2022 – 03.2023

e) Rekrutacja i tworzenie IPD 04.2022 – 03.2023

f) Inne działania informacyjne i promocyjne 04.2022 – 05.2023

Aktualności

http://www.tnm.org.pl/adaptacja/

http://www.tnm.org.pl/wsparcie/

https://www.facebook.com/TwojeNoweMozliwosci

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

od lewej flaga polski godło oraz logo PFRON