Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem ogólnym projektu jest poszerzenie i udoskonalenie dotychczas istniejących usług w obszarze wsparcia edukacyjnego wdrożenie zmian organizacyjnych i podniesienie świadomości i kompetencji kadry AGH z zakresu niepełnosprawności poprzez przygotowanie realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów/ek z niepełnosprawnościami (SzN) oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2023-09-30

Wartość projektu: 13 207 720,90 zł

Dofinansowanie: 12 811 487,90 zł

logotypy funduszy europejskich flaga unii europejskiej flaga polski