Diagnozy - cel

Wiemy, że istnieje potrzeba rozwijania wsparcia dla kandydatów, studentów i doktorantów z niepełnosprawnością. Nie ulega wątpliwościom, że potrzebne jest podnoszenia wiedzy i umiejętności kadr akademickich z zakresu pracy z osobą z niepełnosprawnością. Nie mamy jednak szczegółowego obrazu na temat stanu potrzeb i nie mamy pewności jak skalować to wsparcie.

Proponujemy, by rozwijanie wsparcie rozpocząć od szerokiej diagnozy. Zobaczymy w ten sposób jak każda ze stron procesu wsparcia go widzi i czego od niego potrzebuje. W proces ten zaangażowani są z jednej strony tak przedstawiciele uczelni zajmujący się bezpośrednio tym wsparciem jak i kadra nauczycieli akademickich, administracja i cała społeczność akademicka. Z drugiej zaś strony są beneficjenci tego wsparcia – osoby z niepełnosprawnością.

diagnoza żarówka narysowana kredą na tablicy diagnoza
Jak uzyskać takie informacje?

Wybieramy odpowiednie ilości przedstawicieli następujących grup:

 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni;
 • Pracownicy administracyjni;
 • Studenci/doktoranciz niepełnosprawnością;
 • Studenci bez niepełnosprawności.

Następnie przeprowadzamy z ich udziałem dwu etapowe badanie:

 • ETAP I: Badanie ankietowe wspomagane komputerowo (CAPI).;
 • ETAP II: Wywiady pogłębione.

Ważne by w badaniu ująć wszystkie grupy, ponieważ każda z nich (zwłaszcza relacje pomiędzy nimi) ma wpływ na poczucie akceptacji i system wsparcia osób z niepełnosprawnością w uczelni.

Co i Jak badamy na poszczególnych etapach?

ETAP I

Badanie ankietowe wspomagane komputerowo polega na osobistym kontakcie ankietera z osobą badaną i przeprowadzeniu ankiety, której wyniki kodowane są w narzędzi badawczym za pośrednictwem komputera.

Przygotowana przez nas ankieta dostosowana do każdej z 4 grup dotyczy następujacych sfer:

 • Postawy względem osób z niepełnosprawnością;
 • Świadomość specyfiki funkcjonowania oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami zarówno studentów jak i pracowników;
 • Świadomość założeń edukacji włączającej;
 • Poziom wiedzy w powyższych obszarach;
 • Styczność z osobami z niepełnosprawnością na uczelni i poza nią;
 • Ocena możliwości zaspokojenia specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami na Uczelni;
 • Świadomość wartości różnorodności, w tym uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w społeczności akademickiej;
 • Doświadczenia związane z edukacją na Uczelni z perspektywy OzN;
 • Znajomość narzędzi administracyjnych dostępnych na Uczelni służących wyrównywaniu szans edukacyjnych;
 • Wiedzę o wsparciu oferowanym studentom i doktorantom z niepełnosprawnością przez Uczelnię i inne instytucje.

ETAP II

Wywiady oparte o case study (studium przypadku) i wypowiedź moderowaną. W tym etapie wyłaniamy kolejną już mniejszą grupę do wywiadów przeprowadzonych indywidualnie. Treść wywiadów (studium przypadków) będzie przygotowana na podstawie wyników badań ankietowych. Pozwoli to na jakościowe opisanie wyników ilościowych z badania ankietowego.

Przygotowane studium przypadku mogą dotyczyć np:

 • jak pracownicy naukowo-dydaktyczni postrzegają wydłużenie czasu pracy na egzaminie lub w jakich przypadkach uznają to za zasadne;
 • jak studenci postrzegają zmiany form zaliczeń osób z niepełnosprawnością;
 • jak reagują na nietypowe zachowanie osoby w grupie wykładowej.
Zakres

Przykładowa uczelnia to:

 • ok. 450 pracowników;
 • studentów na wszystkich kierunkach jest ok. 6 000, w tym z Studentów z niepełnosprawnościami ok. 100.

W zależności od czas jaki mamy na badanie można dostosować jego zakres. Do powyższego przykładu proponujemy:

 • 100 osób na etapie I, z czego 50 pracowników, 50 studentów bez niepełnosprawności i 25 studentów z niepełnosprawnością.
 • 30 osób na etapie II z czego 15 pracowników, 10 studentów bezniepełnosprawności i 5 studentów z niepełnosprawnością.
Efekt

Raport opracowany przez zespół socjologów, psychologów oraz specjalistów z zakresu wsparcia studentów z niepełnosprawnościami. Raport zwiera suche dane jak, wnioski z nich płynące i propozycje rozwiązań. Może stanowić podstawę do tworzenia wewnętrznych strategii wsparcia osób z niepełnosprawnościami na uniwersytecie a także do tworzenia wniosków projektowych.

Korzyści
 • Diagnoza jest idealną bazą do ubiegania się o środki w rożnego rodzaju konkursach;
 • Pozwala działaniami odpowiadać na realne potrzeby;
 • Ułatwia planowanie skali wsparcia;
 • Jest bazą dla kreowania strategi rozwoju.