Ostatnie statystyki (BAEL) pokazują, że osoby z niepełnosprawnością mają wyraźnie niższe wykształcenie niż osoby pełnosprawne i w większości kończą edukację na poziomie gimnazjum.

Dane te są tym bardziej niepokojące, że już sam fakt rozpoczęcia kształcenia na poziomie wyższym przez osoby z niepełnosprawnościami jest silnym warunkiem selekcyjnym, przez które przechodzą wyłącznie jednostki posiadające odpowiedni kapitał ludzki i społeczny. Mimo to większość z tych najbardziej aktywnych osób i tak nie znajduje zatrudnienia.

Odpowiedzią na istniejący problem jest projekt Rynek pracy.

W projekcie zostaną przeprowadzone badania, które pozwolą nam uzyskać odpowiedź, dlaczego tak się dzieje. W ten sposób odwołamy się do danych pozyskanych drogą badania ilościowego o przebiegu edukacji i aktywności zawodowej absolwentów szkół wyższych z niepełnosprawnością oraz badań jakościowych wśród przedstawicieli akademickich biur osób niepełnosprawnych, pracodawców i ekspertów  administracji rządowej.

Naszym Celem jest przede wszystkim wskazanie rozwiązań dotyczących polityki publicznej wobec osób z niepełnosprawnościami, które sprzyjałyby dostępowi do edukacji oraz aktywizacji zawodowej tej grupy, w tym rekomendacji dotyczących systemu oświaty (MEN), szkolnictwa wyższego (MNiSW) oraz polityki społecznej, w tym rodzinnej (MPiPS).

Raport „Badanie sytuacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych w zależności od ich ścieżki edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem uczestników programów aktywizujących społecznie i zawodowo (programy Student I, Student II oraz inne)”

W poniższym można zapoznać się z raportem „Badanie sytuacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych w zależności od ich ścieżki edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem uczestników programów aktywizujących społecznie i zawodowo (programy Student I, Student II oraz inne)”. Jest ono wynikiem projektu wspólnego Instytutu Badań Edukacyjnych i Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”.

 

Rusza projekt Rynek Pracy!

Umowa z PFRON – em podpisana, a zatem oficjalnie możemy rozpocząć działania nad projektem Rynek Pracy! Niedługo zostaną przeprowadzone badania kwestionariuszowe absolwentów studiów wyższych będących jednocześnie beneficjentami programu Student I i Student II oraz badania  wśród przedstawicieli akademickich biur osób niepełnosprawnych, pracodawców i ekspertów  administracji rządowej. Wyniki oraz ich interpretacja zostaną opublikowane na stronie www.tnm.org.pl…

Details