Rekrutacja do projektu będzie odbywała się w dwóch turach:

 • I tura luty/czerwiec 2017 r. 20-30 osób;
 • II tura od lipca 2017 r. 20-30 osób.

Cykle rekrutacji dostosowane są do roku akademickiego. Pierwsza tura odbywa się w semestrze zimowym czyli w połowie roku
akademickiego dlatego też obejmuje mniejszą liczbę uczestników.

Rekrutacja do projektu składać się będzie z dwóch części:

 • Weryfikacji formalnej
 • Weryfikacji merytorycznej, w skład której wchodzą:
  • a) proces diagnostyczny za pomocą profilu kategorialnego zbudowanego na podstawie ICF international classification of functioning
   disability and health;
  • b) tworzenie Indywidualnego Planu Działania.

Ad. 1 Weryfikacja formalna – ma na celu sprawdzenie czy zgłoszona osoba niepełnosprawna spełniania warunki formalne udziału w
projekcie zgodnie z dokumentacją projektową.
Podstawą weryfikacji formalnej będzie formularz/deklaracja rozsyłany drogą internetową, który będzie zawierał pytania weryfikujące
możliwość uczestnictwa danej osoby w projekcie. Formularz może również zostać wypełniony osobiście podczas kontaktu z
pracownikiem lub przesłany w formie papierowej na adres zamieszkania osoby zainteresowanej. Osoby, które pozytywnie przejdą
weryfikacje formalną zostaną zaproszone na rozmowy rekrutacyjne, podczas których zostaną zweryfikowane pod kątem merytorycznym.
Rozmowa może odbyć się w biurze projektu lub w miejscu zamieszkania potencjalnego beneficjenta.
Ad. 2. Weryfikacja merytoryczna
Podczas tego etapu, w czasie rozmów indywidualnych lub poprzez rozmowę telefoniczną lub poprzez komunikator Skype zostaną
przeprowadzona diagnoza za pomocą profilu kategorialnego zbudowanego na podstawie ICF. Na podstawie wyników zawartych w
profilu kategorialnym stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania. IPD określać będzie potrzeby beneficjenta i formy wsparcia
potrzebne do podniesienia stopnia samodzielności.