Warunki rekrutacji

Terminarz rekrutacji:

 • I tura kwiecień/maj 2020 r.
 • II tura (ciągła do wyczerpania miejsc) czerwiec 2020 – grudzień 2020 r.

Cykle rekrutacji dostosowane są do roku akademickiego. Pierwsza tura odbywa się w semestrze zimowym czyli w połowie roku
akademickiego dlatego też obejmuje mniejszą liczbę uczestników.

Rekrutacja do projektu składać się będzie z dwóch części:

 • Weryfikacji formalnej
 • Weryfikacji merytorycznej, w skład której wchodzą:
  • a) proces diagnostyczny za pomocą profilu kategorialnego zbudowanego na podstawie ICF international classification of functioning
   disability and health;
  • b) tworzenie Indywidualnego Planu Działania.

Ad. 1 Weryfikacja formalna – ma na celu sprawdzenie czy zgłoszona osoba niepełnosprawna spełniania warunki formalne udziału w
projekcie zgodnie z dokumentacją projektową.
Podstawą weryfikacji formalnej będzie formularz/deklaracja rozsyłany drogą internetową, który będzie zawierał pytania weryfikujące
możliwość uczestnictwa danej osoby w projekcie. Formularz może również zostać wypełniony osobiście podczas kontaktu z
pracownikiem lub przesłany w formie papierowej na adres zamieszkania osoby zainteresowanej. Osoby, które pozytywnie przejdą
weryfikacje formalną zostaną zaproszone na rozmowy rekrutacyjne, podczas których zostaną zweryfikowane pod kątem merytorycznym.
Rozmowa może odbyć się w biurze projektu lub w miejscu zamieszkania potencjalnego beneficjenta.
Ad. 2. Weryfikacja merytoryczna
Podczas tego etapu, w czasie rozmów indywidualnych lub poprzez rozmowę telefoniczną lub poprzez komunikator Skype zostaną
przeprowadzona diagnoza za pomocą profilu kategorialnego zbudowanego na podstawie ICF. Na podstawie wyników zawartych w
profilu kategorialnym stworzony zostanie Indywidualny Plan Działania. IPD określać będzie potrzeby beneficjenta i formy wsparcia
potrzebne do podniesienia stopnia samodzielności.

Harmonogram projektu

Harmonogram projektu zgodnie z wnioskiem prezentuje się następująco:

 1. Rekrutacja uczestników 04-2020 – 05-2020
 2. Rekrutacja uzupełniająca (ciągła) 05-2019 – 03-2020
 3. Realizacja form wsparcia w trybie ciągłym 04-2020 – 12-2020
 4. Zamknięcie i rozliczanie 02-2020 – 03-2020

Okres realizacji od 01-04-2020 do 31-03-2021.